นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

(Quality & Environmental Policy)

"เรามุ่งมันพัฒนา คุณภาพที่ดี
ตามแนวคิดการพัฒนา 5 ส. อย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดสูญเสีย ส่งมอบตรงเวลาและรักษาสภาพแวดล้อม
พร้อมป้องกันมลพิษ"